Privacyverklaring cliënten Sociaal Adviseur

ga terugPrivacyverklaring Stichting Onder Dak Dronten
voor cliënten Sociaal Adviseur

Stichting Onder Dak Dronten verwerkt persoonsgegevens.

Volgens de AVG (de nieuwe Europese privacywetgeving) zijn wij verplicht om iedereen die in ons adressenbestand zit toestemming te vragen voor deze vermelding. Zonder toestemming zullen wij u uit ons adressenbestand moeten verwijderen. Dit betekent dat alle banden met Stichting Onder Dak verbroken zullen worden. Uitsluitend betalingsverplichtingen die stammen van vóór de verwijdering uit ons bestand blijven uiteraard bestaan.

Wij willen u graag duidelijk informeren. In deze verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Onder Dak Dronten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Of uw voornaam in combinatie met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. De gegevens van bedrijven (o.a. sponsoren) worden op dezelfde manier behandeld als persoonsgegevens.

Overigens zullen wij nooit of te nimmer informatie uit ons adressenbestand verstrekken aan derden.

Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden (denk hierbij aan het verzenden van de (K)Letskrant, correspondentie omtrent een cursus enzovoorts).

De gegevens die wij beheren zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, reden van het aanwezig zijn van de gegevens (vrijwilliger of deelnemer of andere situatie en/of de werkgroep waaraan men verbonden is). De persoonsgegevens van cliënten van de Sociaal Adviseur worden in een apart bestand opgeslagen op een externe schijf. Deze is niet aangesloten op het internet, zodat van buitenaf niemand bij die gegevens kan. Indien het om een cliënt gaat, die om andere redenen in ons gewone adressenbestand staat, dan worden de persoonsgegevens weliswaar daar opgeslagen, maar is ook dan nooit gekoppeld aan informatie over andere zaken dan naam, adres, e-mail en dergelijke.

Van wie verwerkt Stichting Onder Dak Dronten persoonsgegevens?

Uitsluitend de sociaal adviseur verwerkt persoonsgegevens van cliënten.

Zoals hierboven reeds gemeld worden de algemene gegevens door de secretaris beheerd, tenzij men op geen enkele andere wijze contacten met Onder Dak onderhoudt dan als cliënt.

Hieronder staat van wie de gegevens door het secretariaat beheerd wordt.

  • Vrijwilligers en donateurs van Stichting Onder Dak
  • Mensen die als deelnemer aanwezig zijn of zijn geweest bij een activiteit/werkgroep
  • Organisaties die bij ons adverteren of in het verleden geadverteerd hebben
  • Bedrijven die werken op het gebied van b.v. voorzieningen voor mensen met een beperking zoals scootmobielen, aanpassingen aan huis of auto enzovoorts
  • (oud-)politici en (oud-)ambtenaren waar wij contact mee hebben (gehad)
  • Iedereen die de (K)Letskrant ontvangt of in het verleden heeft ontvangen
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Sociaal Adviseur als de connectie uitsluitend bestaat uit contact tussen cliënt en adviseur. In alle andere gevallen is het secretariaat verantwoordelijk.

Waarvoor verwerkt Stichting Onder Dak persoonsgegevens?

In het geval van cliënten om te voorkomen dat iemand telkens opnieuw zijn of haar hele verhaal moet vertellen.

Hieronder de redenen waarom sommige cliënten in het grote adressenbestand bij het secretariaat staan vermeld.

Wij hebben persoonsgegevens nodig van iedereen die deel wil nemen aan een activiteit bij Stichting Onder Dak, aan de slag wil als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wil gaan.

Hierdoor kunnen wij u op de correcte wijze inschrijven als deelnemer, vrijwilliger, abonnee van de (K)Letskrant, adverteerder, enzovoorts.

Als u eenmaal een relatie hebt met Stichting Onder Dak, dan willen wij u graag goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden, informatie te verstrekken over aankomende cursussen of activiteiten of om ons kwartaalblad naar het juiste adres te kunnen sturen (fysiek dan wel digitaal adres).

Ook voor praktische zaken moeten wij soms uw gegevens kunnen verwerken. Denk hierbij b.v. aan de eigen bijdrage voor bepaalde lessen.

Verwerkt Stichting Onder Dak ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens tenzij wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat aan ons vraagt. Hierbij gaat het in het bijzonder om de sociaal adviseur, die bepaalde gegevens nodig heeft om u te kunnen ondersteunen bij specifieke vragen. Hierbij gaat het altijd om een situatie waarbij u om hulp vraagt en in overleg met u een dossier aangelegd wordt om het werk uit te kunnen voeren. De gegevens in uw eigen dossier worden niet gedeeld door de sociaal adviseur. Ook niet binnen de stichting. Deze dossiers worden uitsluitend gezien door de sociaal adviseur.

Stichting Onder Dak Dronten zal nooit gegevens registreren die van de wet niet mogen worden opgeslagen zoals een BSN-nummer. Er is ook geen enkele reden waarom iemand bij de stichting om deze gegevens zou mogen vragen.

Hoe gaat Stichting Onder Dak met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Zoals hierboven reeds beschreven: de adviseur en/of het secretariaat.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Onder Dak

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. B.v. als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit onze administratie worden gehaald. De stichting kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen, tenzij u toestemming hebt gegeven. Dit geldt natuurlijk in nog sterkere mate voor cliënten van de adviseur.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens worden niet bewaard als u geen gebruik meer maakt van onze activiteiten en voorzieningen tenzij er nog zaken afgewikkeld moeten worden zoals openstaande rekeningen. Bij overlijden worden altijd alle gegevens verwijderd. Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Bij overlijden van de Sociaal Adviseur wordt alle informatie vernietigd tenzij er op dat moment meerdere adviseurs binnen de stichting aan het werk zijn. Die zijn allen gebonden aan dezelfde regels.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Onder Dak Dronten gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Onder Dak van mij verwerkt?

Via de sociaal adviseur kunt u altijd inzage krijgen in uw eigen dossier.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de adviseur van Stichting Onder Dak Dronten kunt u terecht bij de adviseur.

Dit kan telefonisch: (0321) 31 49 51 of via e-mail naar j.koopman44@chello.nl.

Wijziging privacyverklaring

Stichting Onder Dak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen tijdig worden bekend gemaakt.

De laatste versie van deze privacyverklaring kunt u raadplegen en/of downloaden van de website: www.onderdak.nl onder het kopje ‘organisatie’ sub ‘beleid’.

Voor het gebruik van de website en de Facebookpagina verdient het aanbeveling om deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Het secretariaat is bereikbaar via de contactgegevens die in het briefhoofd vermeld staan.

Voor het eerst opgesteld door het secretariaat in mei 2018.