ga terugPrivacyverklaring Stichting Onder Dak Dronten

Stichting Onder Dak Dronten verwerkt persoonsgegevens.
Volgens de AVG (de nieuwe Europese privacywetgeving) zijn wij verplicht om iedereen die in ons adressenbestand zit toestemming te vragen voor deze vermelding. Zonder toestemming zullen wij u uit ons adressenbestand moeten verwijderen. Dit betekent dat alle banden met Stichting Onder Dak verbroken zullen worden. Uitsluitend betalingsverplichtingen die stammen van vóór de verwijdering uit ons bestand blijven uiteraard bestaan.
Wij willen u graag duidelijk informeren. In deze verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Onder Dak Dronten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Of uw voornaam in combinatie met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. De gegevens van bedrijven (o.a. sponsoren) worden op dezelfde manier behandeld als persoonsgegevens.
Overigens zullen wij nooit of te nimmer informatie uit ons adressenbestand verstrekken aan derden.
Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden (denk hierbij aan het verzenden van de (K)Letskrant, correspondentie omtrent een cursus enzovoorts).
De gegevens die wij beheren zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, reden van het aanwezig zijn van de gegevens (vrijwilliger of deelnemer of andere situatie en/of de werkgroep waaraan men verbonden is).

Beeldmateriaal: foto’s en video’s.

Soms worden er foto’s gemaakt of wordt er gefilmd. Denk aan het vrijwilligersuitje, een scootmobieltocht, promotie van onze stichting in de krant of op Facebook, enzovoorts.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt bij dit beeldmateriaal.
Onze Facebookpagina heeft een ‘openbaar profiel’.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Er is een formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ waarin u kunt aangeven dat u wel of geen toestemming geeft om beeldmateriaal waar u op voorkomt te gebruiken voor publicatie zoals hierboven omschreven.

Van wie verwerkt Stichting Onder Dak Dronten persoonsgegevens?

De stichting verwerkt persoonsgegevens van mensen/organisaties met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers en donateurs van Stichting Onder Dak
  • Mensen die als deelnemer aanwezig zijn of zijn geweest bij een activiteit/werkgroep
  • Organisaties die bij ons adverteren of in het verleden geadverteerd hebben
  • Bedrijven die werken op het gebied van b.v. voorzieningen voor mensen met een beperking zoals scootmobielen, aanpassingen aan huis of auto enzovoorts
  • (oud-)politici en (oud-)ambtenaren waar wij contact mee hebben (gehad)
  • Iedereen die de (K)Letskrant ontvangt of in het verleden heeft ontvangen
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat van Stichting Onder Dak verwerkt de persoonsgegevens in een Excel-bestand.

Waarvoor verwerkt Stichting Onder Dak persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens nodig van iedereen die deel wil nemen aan een activiteit bij Stichting Onder Dak, aan de slag wil als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wil gaan.
Hierdoor kunnen wij u op de correcte wijze inschrijven als deelnemer, vrijwilliger, abonnee van de (K)Letskrant, adverteerder, enzovoorts.
Als u eenmaal een relatie hebt met Stichting Onder Dak, dan willen wij u graag goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden, informatie te verstrekken over aankomende cursussen of activiteiten of om ons kwartaalblad naar het juiste adres te kunnen sturen (fysiek dan wel digitaal adres).
Ook voor praktische zaken moeten wij soms uw gegevens kunnen verwerken. Denk hierbij b.v. aan de eigen bijdrage voor bepaalde lessen.

Verwerkt Stichting Onder Dak ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens tenzij wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat aan ons vraagt. Hierbij gaat het in het bijzonder om de sociaal adviseur, die bepaalde gegevens nodig heeft om u te kunnen ondersteunen bij specifieke vragen. Hierbij gaat het altijd om een situatie waarbij u om hulp vraagt en in overleg met u een dossier aangelegd wordt om het werk uit te kunnen voeren. De gegevens in uw eigen dossier worden niet gedeeld door de sociaal adviseur. Ook niet binnen de stichting. Deze dossiers worden uitsluitend gezien door de sociaal adviseur.
Stichting Onder Dak Dronten zal nooit gegevens registreren die van de wet niet mogen worden opgeslagen zoals een BSN-nummer. Er is ook geen enkele reden waarom iemand bij de stichting om deze gegevens zou mogen vragen.

Hoe gaat Stichting Onder Dak met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat beheert de persoonsgegevens. Door contact op te nemen met het secretariaat kunt u al uw gegevens inkijken en eventueel corrigeren.
Daarnaast kan het Dagelijks Bestuur uw gegevens niet inzien (tenzij u toestemming hebt gegeven). Denk hierbij b.v. aan de penningmeester voor het verzenden van nota’s et cetera..
Binnen de stichting kunnen uw persoonsgegevens ook worden geraadpleegd door de persoon die hier gelet op zijn functie toegang toe moet hebben (b.v. verzending (K)Letskrant).

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Onder Dak

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. B.v. als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit onze administratie worden gehaald. De stichting kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen, tenzij u toestemming hebt gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens worden niet bewaard als u geen gebruik meer maakt van onze activiteiten en voorzieningen tenzij er nog zaken afgewikkeld moeten worden zoals openstaande rekeningen. Bij overlijden worden altijd alle gegevens verwijderd. Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Onder Dak Dronten gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Onder Dak van mij verwerkt?

Via het secretariaat kunt u altijd inzien hoe uw gegevens genoteerd staan.
Via de sociaal adviseur kunt u altijd inzage krijgen in uw eigen dossier.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Onder Dak Dronten kunt u terecht bij het secretariaat.
Dit kan telefonisch: 06 – 24 46 40 45 of per e-mail: secretaris@onderdak.nl.

Ontvangen van informatie.

Onze informatie wordt verstrekt via (K)Letskrant (openbaar) of rechtstreeks via de mail aan hen die het betreft. Wie geen mail wil of kan ontvangen, kan dit melden bij de vertegenwoordiger van de werkgroep in het WGO. Deze zal dan zorg dragen voor het verstrekken van de informatie via andere wegen.

Wijziging privacyverklaring

Stichting Onder Dak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen tijdig worden bekend gemaakt.
De laatste versie van deze privacyverklaring kunt u raadplegen en/of downloaden van de website: www.onderdak.nl onder het kopje ‘beleid’.
Voor het gebruik van de website en de Facebookpagina verdient het aanbeveling om deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Het secretariaat is bereikbaar via de contactgegevens die in het briefhoofd vermeld staan.

Voor het eerst opgesteld door het secretariaat in mei 2018.